תקנון האתר

כללי

 

אתר האינטרנט,www.samandblondi.com, האתר הרשמי של " המלון של סאם ובלונדי", מספק מידע אודות "המלון של סאם ובלונדי" שכתובתו שנקין 20, תל אביב.

כל המשתמש באתר זה מצהיר כי קרא את תוכנם של תנאים אלו וכי הוא מסכים ללא יוצא מן הכלל לכל ההוראות והתנאים הכלולים במסמך זה, ולא לו ולא למי מטעמו תהיה כל תביעה או טענה, לא במישרין ו/או בעקיפין, כנגד האתר ו/או בעליו ו/או מנהליו ו/או מי מטעמו ו/או כנגד " המלון של סאם ובלונדי".

המשתמש באתר מצהיר כי המידע המופיע באתר ו/או כל חלק ממנו הוא קניינו הבלעדי של " המלון של סאם ובלונדי", כי " המלון של סאם ובלונדי" הינו הבעלים של זכויות היוצרים על המידע ו/או על כל חלק ממנו, כי הוא מתחייב להשתמש במידע שבאתר לשימוש אישי בלבד, ומתחייב שלא להעתיק, לצלם, לשכפל, להפיץ, להדפיס או לפרסם את המידע המופיע באתר, או כל חלק ממנו, בין אם הוא רכושו של " המלון של סאם ובלונדי" או של צדדים שלישיים, לכל אדם ו/או גוף כלשהו, ללא הסכמה מוקדמת ובכתב של "המלון של סאם ובלונדי", למעט למטרת שימוש אישי שאינו מסחרי.

חלק מהאתר נכתב בלשון זכר לצורך נוחות בלבד, אך מיועד לגברים ולנשים כאחד.

  

סיכונים ואחריות

 

המשתמש באתר מצהיר בזאת כי ידוע לו כי השימוש באתר כרוך בסיכונים רבים, הן בשל הטכנולוגיה הכרוכה בכך והן בשל הגופים הפועלים באמצעות האינטרנט.

המשתמש באתר נושא בלעדית במלוא האחריות לכל שימוש שהוא עושה ו/או יעשה במידע.

המידע מיועד לשימושו האישי של משתמש האתר בלבד, והשימוש בו, לרבות ההסתמכות עליו, הינם באחריותו הבלעדית של המשתמש. בין היתר מצהיר המשתמש כי ידוע לו כי התמונות המוצגות באתר נועדו להמחשה בלבד, וייתכן שישנם הבדלים בין מראן על מסך המחשב לבין מראן במציאות.

המידע מוצג באתר "כמות שהוא", ו"המלון של סאם ובלונדי" אינו אחראי על התאמת המידע לדרישות המשתמש, במקרה שהמשתמש אינו מסוגל לעשות שימוש במידע מסיבה כלשהי. המשתמש יישא באחריות הבלעדית לאופן השימוש במידע.

"המלון של סאם ובלונדי" עושה כל מאמץ כדי להבטיח שהמידע נכון ומדויק ככל האפשר, אולם המידע אינו מתיימר לייצג ניתוח מושלם, מלא או מפורט של כל הנושאים המוזכרים בו. המידע הוא כללי, חסר ונגזר בלבד. "המלון של סאם ובלונדי" לא יישא באחריות שגיאות במידע המוצג באתר, בין אם על ידי "המלון של סאם ובלונדי" או על ידי צדדים שלישיים.

"המלון של סאם ובלונדי" לא יישא באחריות לפעילות בלתי חוקית כלשהי של משתמש כלשהו באתר או של גוף אחר כלשהו שאינו בשליטת "המלון של סאם ובלונדי".

 המלון לא יישא באחריות לפעילות בלתי חוקית על ידי משתמש כל שהוא באתר או כל גורם אחר שאינו בשליטתו. 

 המלון לא יישא באחריות לשינויים שנעשו במידע על ידי המשתמש ו/או על ידי כל צד שלישי אחר .

"המלון של סאם ובלונדי" לא יישא באחריות לשינויים שנעשים במידע על ידי המשתמש ו/או על ידי צד שלישי כלשהו.

"המלון של סאם ובלונדי" ו/או מפעילי האתר ו/או הבעלים ו/או המנהלים ו/או מי שעובד מטעמם, אינם אחראים לכך שהמערכת שבאמצעותה האתר פועל תהיה נקייה מווירוסים או גורמים אחרים העלולים לגרום נזק למחשב האישי של הקונה בעת כניסתו לאתר ו/או בעת רכישת שירותים באמצעות האתר ו/או בעת שימוש באתר בכל אופן אחר.

האתר מכיל קישורים לאתרים אחרים (להלן: "האתר המקושר"). "המלון של סאם ובלונדי" מספק קישורים אלה לנוחיות הקונה בלבד ואינו אחראי לתכנים המופיעים באתר המקושר או באתרים המקושרים של האתר המקושר, לתקפותם או לחוקיותם. במידה והקונה יחליט לגשת לאתרים אלו, הוא עושה זאת על אחריותו בלבד. כדי לקשר אל או להציג את אתר האינטרנט www.samandblondi.com באתרים אחרים, יש ליצור קשר עם "המלון של סאם ובלונדי" לקבלת אישורו.

 

הזמנת מקומות לינה

 

 המשתמש מורשה להשתמש באתר זה אך ורק לצורך הזמנת ורכישת שירותים ו/או לקבלת מידע. אין להשתמש באתר זה למטרות אחרות.

 כל אדם המחזיק בכרטיס אשראי תקף שהונפק על ידי אחת מחברות כרטיסי האשראי המפורטות להלן, רשאי לרכוש שירותים באמצעות האתר. חברות כרטיסי האשראי הן כדלקמן: ויזה כאל, לאומי ויזה, אמריקן אקספרס, ישראכרט ומאסטרקארד. הרוכש רשאי להשתמש באתר אך ורק כדי לבצע שירותי הזמנה ורכישה ו/או לקבלת מידע. אתר האינטרנט לא ישמש למטרות אחרות. שימוש בלתי חוקי באתר זה או במידע הכלול בו מהווה פגיעה בזכויות היוצרים או בחוקים הקשורים בהם. "המלון של סאם ובלונדי" שומר לעצמו את הזכות לשנות בכל עת את כללי השימוש הכלליים של האתר. כל מחלוקת, אם וכאשר תתעורר, תיושב בישראל, בבתי המשפט של העיר תל אביב בלבד

 ניתן להזמין חדר ב"המלון של סאם ובלונדי" באמצעות שיחת טלפון למספר הטלפון 972-(0)3- 6795030 או באמצעות אתר זה.

כל המזמין חדר באמצעות אתר זה נדרש למסור את פרטיו האישיים, כולל מספר תעודת הזהות או הדרכון ומספר כרטיס האשראי שלו, וכן פרטים לגביי שאר האורחים המגיעים עימו.

כל הזמנה כפופה לאישור בדואר אלקטרוני - אישור זה חייב לכלול את פרטי ההזמנה ומספר ההזמנה. הזמנה שלא אושרה כאמור תיחשב כאילו לא נעשתה.

פרטי רוכש השירותים 

 בעת רכישת שירותים באמצעות האתר וביצוע הזמנה כמפורט להלן יידרש המשתמש למסור את פרטיו האישיים באמצעות המערכת.

 בעלי האתר ו/או מי ממפעילי האתר ו/או מי מבעליו ו/או מנהליו ו/או מי מטעמם, אינם אחראים לשגיאה כלשהי הנעשית על ידי המשתמש בעת הקלדת פרטי הרכישה, כולל שגיאה בבחירת חבילת הנופש, בתאריך, במספר מיטות, ובכל שירות אחר אותו עשוי לרכוש המשתמש באמצעות האתר, וכן אינם נושאים באחריות כלשהי, לא במישרין ולא בעקיפין, במידה ופרטי הרכישה לא נקלטים במערכת ו/או במקרה של תקלה טכנית ו/או אחרת כלשהי המונעת מהקונה לרכוש שירותים באמצעות אתר זה.

 מסירת פרטים מזויפים של הרוכש מהווה עבירה פלילית שתגרור עמה נקיטה בהליכים משפטיים כנגד הגורם המספק פרטים מזויפים, כגון תביעת נזיקין בגין הנזק העלול להיגרם ל"המלון של סאם ובלונדי" ו/או לאתר ו/או למפעיליו ו/או למי מבעליו ו/או למי ממנהליו ו/או למי מטעמם.

 המשתמש מצהיר כי הוא מודע לכך שפרטי הרכישה הנמסרים ייכללו במאגר המידע של " המלון של סאם ובלונדי ". "המלון של סאם ובלונדי" יהה רשאי להשתמש בפרטי הרכישה לצורך שיפור השירותים אותם הוא מציע למשתמש באתר, וכן ליצירת קשר עם המשתמש באמצעות דואר רגיל, דואר אלקטרוני וכל אמצעי תקשורת אחר, ולהתאמת האתר לדרישות האישיות ולהעדפות של " המלון של סאם ובלונדי".

  אופן ההזמנה

המשתמש יספק את פרטי ההזמנה, באמצעות האתר
בעת מסירת פרטי ההזמנה יידרש המשתמש למסור את פרטי כרטיס האשראי שלו, למטרות ביטחון בלבד.
הרכישה תקנה אישור אוטומטי של ההזמנה עם מסירת כל פרטי כרטיס האשראי. על הרוכש להדפיס את האישור ולהציג אותו בדלפק הקבלה עם ההגעה.

אישור ההזמנה נעשה באופן אוטומטי, בעוד שהחיוב מבוצע באמצעות כרטיס האשראי רק עם ההגעה למלון, אלא אם יחליט המלון לגבות דמי פיקדון עם אישור ההזמנה. התשלום ייעשה במלואו בעת עזיבת המלון, במזומן ו/או בכרטיס אשראי.

השלמת ההזמנה היא על בסיס זמינות בלבד. "מלון קוקו" שומר לעצמו את הזכות שלא לאשר הזמנה מכל סיבה שהיא ולפי שיקול דעתו הבלעדי. לקונה לא תהיינה כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כנגד " המלון של סאם ובלונדי " בעניין זה.

 

תנאים והגבלות

 

המחירים באתר הנם בשקלים וכוללים מע"מ בהתאם לשיעור המע"מ המשתנה מעת לעת .

 
 " המלון של סאם ובלונדי " רשאי לשנות בכל עת את תנאי ההזמנה של החדרים ואת מחירי החבילות.
 
 " המלון של סאם ובלונדי " רשאי לשנות את כללי האתר מעת לעת ללא מתן הודעה מוקדמת למשתמש. " המלון של סאם ובלונדי " יפרסם באתר את הכללים החדשים ואלו ייכנסו לתוקף מרגע הפרסום.
 
" המלון של סאם ובלונדי " מורשה לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, תוכנו, מראהו, ואת היקפם וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים באתר, וכן כל היבט אחר הקשור לאתר ותפקודו, והכל מבלי להודיע על כך מראש. לקונה לא תהיינה כל טענות ו/או דרישות ו/או תביעות כנגד " המלון של סאם ובלונדי " בעניין זה.
 
מספר המקומות ב" המלון של סאם ובלונדי " מוגבל והזמנות החדרים הן על בסיס מקומות פנויים בלבד.
שהות הקונה תתחיל בשעה 15:00ביום ההזמנה ותסתיים בשעה 11:00ביום העזיבה.
 
צ'ק-אין או צ'ק-אאוט לפני/אחרי שעות אלו כפוף להסכמה מראש של הנהלת " המלון של סאם ובלונדי ", ולתשלום נוסף.

תינוקות וילדים
הגדרות: "תינוק" - עד גיל שנתיים. "ילד" - עד גיל 12.
 
ביטול הזמנה
ביטול של הזמנת חדר המבוצע בין מועד ההזמנה ועד 48שעות לפני מועד ההגעה, אינו מלווה בתשלום קנס.
ביטול של הזמנת חדר המבוצע תוך פחות מ-48שעות לפני מועד ההגעה, יחויב בעלות הלילה הראשון.
" המלון של סאם ובלונדי " רשאי לשנות את מדיניות ההזמנה ו/או הביטול בכל עת (כולל חגים). הודעה על כך תישלח לרוכש בעת ביצוע הזמנתו.

הוראות שונות

הכנסת חיות מחמד ל" המלון של סאם ובלונדי " אסורה ללא הסכמת ההנהלה.
לא ניתן להזמין אורחים נוספים מעבר למספר המופיע בהזמנה ללא הסכמה מראש של "מ המלון של סאם ובלונדי ".
העישון ב" המלון של סאם ובלונדי " אסור.
המשתמש מתחייב לעזוב את החדר ללא נזקים לאחר השימוש.
המשתמש מתחייב בשמו ובשם כל שאר האורחים המלווים אותו לשמור על " המלון של סאם ובלונדי " ומתקניו ולא לגרום לנזק כלשהו, במכוון ו/או ברשלנות, ל" המלון של סאם ובלונדי " ולמתקניו, לרבות לציוד שבמלון
המשתמש מאשר כי במקרה של נזק, כרטיס האשראי הנ"ל עשוי להיות מחויב במלוא עלות הנזק.